วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551

การพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสหวิทยาเขตลุ่มน้ำพุมดวง จังหวัดสุราษฎ์ธานี
*****บทคัดย่อ
*****กิตติกรรมประกาศ
*****สารบัญ
*****บทที่ 1
*****บทที่ 2
*****บทที่ 3
*****บทที่ 4
*****บทที่ 5
*****บรรณานุกรม

*****ภาคผนวก
*****ประวัติผู้วิจัย

ไม่มีความคิดเห็น: