วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ผลงานวิจัย


การใช้โปรแกรม SPSS


ความรู้เบื้องต้นงานวิจัย*****ความรู้พื้นฐานงานวิจัย(pdf)
*****วงจรการวิจัย(pdf)
*****แนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ(pdf)
*****การหาหัวข้อวิจัย คำถามการวิจัย วัตถุประสงค์(pdf)
*****การสร้างเครื่องมือวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมมูล(pdf)
*****การเลือกตัวอย่าง การสร้างแนวคำถาม และวิธีการเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ(pdf)
*****สถิติ(pdf)
*****ปัญหา วัตถุประสงค์ ชื่อเรื่อง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง กรอบแนวคิดและสมมุติฐานการวิจัย(pdf)
*****การสืบค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง(pdf)
*****การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ(pdf)

วิทยาพนธ์

*****วิชาภาษาอังกฤษ(pdf)