วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551

การสร้างชุดฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
*****บทคัดย่อ
*****กิตติกรรมประกาศ
*****สารบัญ
*****บทที่ 1
*****บทที่ 2
*****บทที่ 3
*****บทที่ 4
*****บทที่ 5
*****บรรณานุกรม
*****ภาคผนวก
ชุดฝึกอบรมแบบอิงประสบการณ์เรื่องการสืบค้นข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
*****บทคัดย่อ
*****กิตติกรรมประกาศ
*****สารบัญ
*****บทที่ 1
*****บทที่ 2
*****บทที่ 3
*****บทที่ 4
*****บทที่ 5
*****บทที่ 6
*****บรรณานุกรม
*****ภาคผนวก
*****ประวัติผู้วิจัย
การศึกษาวิธีการเตรียมเด็กให้สงบ ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยศึกษา
*****บทคัดย่อ
*****กิตติกรรมประกาศ
*****สารบัญ
*****บทที่ 1
*****บทที่ 2
*****บทที่ 3
*****บทที่ 4
*****บทที่ 5
*****บรรณานุกรม
*****ภาคผนวก

*****ประวัติผู้วิจัย

การพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสหวิทยาเขตลุ่มน้ำพุมดวง จังหวัดสุราษฎ์ธานี
*****บทคัดย่อ
*****กิตติกรรมประกาศ
*****สารบัญ
*****บทที่ 1
*****บทที่ 2
*****บทที่ 3
*****บทที่ 4
*****บทที่ 5
*****บรรณานุกรม

*****ภาคผนวก
*****ประวัติผู้วิจัย

วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2551

ประเทศไทยเอ๋ย...รอดไหมหนอ..