วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551

การสร้างชุดฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
*****บทคัดย่อ
*****กิตติกรรมประกาศ
*****สารบัญ
*****บทที่ 1
*****บทที่ 2
*****บทที่ 3
*****บทที่ 4
*****บทที่ 5
*****บรรณานุกรม
*****ภาคผนวก

ไม่มีความคิดเห็น: