วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551

การสร้างชุดฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
*****บทคัดย่อ
*****กิตติกรรมประกาศ
*****สารบัญ
*****บทที่ 1
*****บทที่ 2
*****บทที่ 3
*****บทที่ 4
*****บทที่ 5
*****บรรณานุกรม
*****ภาคผนวก
ชุดฝึกอบรมแบบอิงประสบการณ์เรื่องการสืบค้นข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
*****บทคัดย่อ
*****กิตติกรรมประกาศ
*****สารบัญ
*****บทที่ 1
*****บทที่ 2
*****บทที่ 3
*****บทที่ 4
*****บทที่ 5
*****บทที่ 6
*****บรรณานุกรม
*****ภาคผนวก
*****ประวัติผู้วิจัย
การศึกษาวิธีการเตรียมเด็กให้สงบ ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยศึกษา
*****บทคัดย่อ
*****กิตติกรรมประกาศ
*****สารบัญ
*****บทที่ 1
*****บทที่ 2
*****บทที่ 3
*****บทที่ 4
*****บทที่ 5
*****บรรณานุกรม
*****ภาคผนวก

*****ประวัติผู้วิจัย

การพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสหวิทยาเขตลุ่มน้ำพุมดวง จังหวัดสุราษฎ์ธานี
*****บทคัดย่อ
*****กิตติกรรมประกาศ
*****สารบัญ
*****บทที่ 1
*****บทที่ 2
*****บทที่ 3
*****บทที่ 4
*****บทที่ 5
*****บรรณานุกรม

*****ภาคผนวก
*****ประวัติผู้วิจัย

วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2551

ประเทศไทยเอ๋ย...รอดไหมหนอ..

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ผลงานวิจัย


การใช้โปรแกรม SPSS


ความรู้เบื้องต้นงานวิจัย*****ความรู้พื้นฐานงานวิจัย(pdf)
*****วงจรการวิจัย(pdf)
*****แนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ(pdf)
*****การหาหัวข้อวิจัย คำถามการวิจัย วัตถุประสงค์(pdf)
*****การสร้างเครื่องมือวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมมูล(pdf)
*****การเลือกตัวอย่าง การสร้างแนวคำถาม และวิธีการเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ(pdf)
*****สถิติ(pdf)
*****ปัญหา วัตถุประสงค์ ชื่อเรื่อง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง กรอบแนวคิดและสมมุติฐานการวิจัย(pdf)
*****การสืบค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง(pdf)
*****การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ(pdf)

วิทยาพนธ์

*****วิชาภาษาอังกฤษ(pdf)